High Production Trim Scrap Grinder

Tốc độ cao, high production grinder for trim scrap, block, edgings and slabs.

The HZF Series Horizontal Trim Scrap Grinder is designed specifically for processing longer lengths of wood scrap such as rippings, edgings và cắt khối. Available in four standard sizes from 10” to 36” widths, the HZF Series features a standard built-in fan, tiết kiệm không gian và sự cần thiết riêng biệt động cơ, ống dẫn hoặc điều khiển trong khi tăng đáng kể sản xuất. Kết quả là chất thải gỗ hiệu quả đất với kích thước mong muốn hoàn thành chính xác và chuyển tải đến lí.

Mô tả

Các HZF Series ngang cắt phế liệu mài là một tốc độ cao, Máy mài cao sản xuất được thiết kế đặc biệt cho xử lý dài hơn chiều dài của gỗ phế liệu chẳng hạn như rippings, edgings và cắt khối. Bộ truyện HZF có sẵn trong bốn tiêu chuẩn kích thước 10" 36" rộng, mỗi người có một fan hâm mộ được xây dựng trong tiêu chuẩn, tiết kiệm không gian và sự cần thiết riêng biệt động cơ, ống dẫn hoặc điều khiển trong khi tăng đáng kể sản xuất. Kết quả là chất thải gỗ hiệu quả đất với kích thước mong muốn hoàn thành chính xác và chuyển tải đến lí.