Permohonan pajakan

Pajakan opsyen adalah tersedia kepada semua pelanggan Schutte-Buffalo di Amerika Syarikat dan Kanada.

Maklumat peralatan

$*

Julat yang dicadangkan adalah sehingga $100,000.00. Bagi sebut harga melebihi julat ini, Sila hubungi Tom Warne pada (716) 855-1555

Info Syarikat

Maklumat untuk dihubungi

Hubungi kaedah yang dipilih

E-mel Telefon


Terma-terma

Pembiayaan adalah peralatan yang akan digunakan semata-mata untuk tujuan perniagaan, dan dikira dengan menggunakan dua (2) bayaran terlebih (10% bagi yang 10% Opsyen pembelian Deposit Keselamatan) diadakan sebagai Deposit sekuriti. Pembayaran harga tidak termasuk cukai atau insurans. Sebut harga adalah tertakluk kepada kelulusan kredit oleh Marlin pajakan Corporation dan mungkin berubah tanpa notis. Kadar adalah bagi syarikat-syarikat dalam perniagaan 2+ tahun. Program-program yang disediakan untuk perniagaan baru. Sila hubungi untuk kadar ke atas $100,000.

Petikan berakhir selepas 30 (Tiga puluh) hari.

Kolum yang ditandakan * dikehendaki